Disclaimer

 

Disclaimer Website Gebruikers

 

1.Toegang tot de site

Het raadplegen of gebruik maken van deze website (http://www.katjacoenen.be/) houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige disclaimer.

 

Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u als gebruiker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.

 

2.Informatie die wordt aangeboden op de site

Katja COENEN, met zetel te 3583 Beringen, Mulderstraat 15, en met ondernemingsnummer 0835.345.984, beheert deze site en past ze steeds aan teneinde aan de gebruikers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent zijn diensten en activiteiten. Het doel van deze site is om zo goed mogelijk de gebruikers te informeren. Indien foute informatie zou worden gepubliceerd, zal Katja COENEN alles in het werk stellen om dit te verbeteren van zodra er kennis van wordt genomen. Katja COENEN kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site.

De inhoud van de site (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

Katja COENEN wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de site worden verschaft.

 

3.Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, grafische illustraties en andere elementen die op deze website voorkomen, worden beschermd door het auteursrecht.

 

Het logo, de database, enz. die verschijnen op de site worden beschermd door respectievelijke intellectuele eigendomsrechten.

 

Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze site, onder welke vorm en door welk middel ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van Katja COENEN.

 

De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, integraal te aanvaarden en te respecteren.

 

Katja COENEN behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar rechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

 

4.Aansprakelijkheid

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal tegen Katja COENEN betreffende het gebruik der gegevens of de informatie die te zijner beschikking wordt gesteld op de site. De aansprakelijkheid van Katja COENEN kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard ook, of deze nu consecutief of toevallig is.

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de site op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen Katja COENEN, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft.

 

De gebruiker zal deze website te gebruiken zoals een goede huisvader en in geen geval:

 

•beveiligings– en gebruiks gerelateerde zaken aanpassen, door hacken, verwijderen, uitschakelen, beschadigen;

•virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadwillige codes verspreiden.

 

5.Toepasselijk recht

Vermits uw bezoek aan de site uw akkoord met onderhavige disclaimer veronderstelt en dus een online akkoord inhoudt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige site of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, België, en aanvaardt u om geen vorderingen in te stellen dan voor deze jurisdicties.

 

 

Contact

Neem nu contact met uw diëtiste in Paal-Beringen.

 

Proteïne Shakes

Snel en verantwoord afslanken met een erkende dIëtiste, bekijk de lekkerste smaken proteïneshakes.

Opleidingen

Diëtiste Katja verzorgt opleidingen voor professionals, ontdek het aanbod gezondheids workshops bij diëtiste Katja!

Afslanken

Ontdek nu hoe u kan afslanken zonder honger,

Tijdelijk voordelige voorwaarden afslanken.

Proteïneshakes
Proteïneshakes
Proteïneshakes