Gegevensbeschermingsbeleid

 

Gegevensbeschermingsbeleid

 

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Katja COENEN en zij houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

 

Hierna verduidelijkt zij hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.

 

 

1.Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

 

KATJA COENEN, met zetel te 3583 Beringen, Mulderstraat 15, en met ondernemingsnummer 0835.345.984 is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Indien u contact wenst op te nemen met haar, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

 

Katja COENEN

Mulderstraat 15

3583 Beringen

info@katjacoenen.be

 

Indien u haar contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoekt zij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

 

In het kader van marketing adviezen en consultancy, is Katja COENEN ook verwerker van persoonsgegevens. Dit wordt behandeld in de afspraken tussen Katja COENEN en de verwerkingsverantwoordelijke(n). Dit vormt geen onderdeel van het huidige Beleid.

 

 

2.Welke persoonsgegevens verwerkt Katja COENEN?

 

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelt zij de volgende persoonsgegevens:

 

•Van klanten:

Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);

Persoonlijke bijzonderheden (zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum);

Fysieke beschrijving (zoals grootte, gewicht, BMI);

Voedingsschema;

Gegevens bestreffende lichamelijke gezondheid (zoals huidig dieet, dieetverleden, bloedwaarden en allergieën);

Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers);

Financiële hulp;

Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);

Compensaties;

Overeenkomsten en afspraken met Katja COENEN;

Alle andere persoonsgegevens die klanten op rechtmatige wijze aan Katja COENEN ter beschikking stellen;

•Van leveranciers:

Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, identificatiegegevens toegekend door de klant, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer);

Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers)

Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);

Compensaties;

Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties) ;

Overeenkomsten en afspraken met Katja COENEN;

Alle andere persoonsgegevens die leveranciers op rechtmatige wijze aan Katja COENEN ter beschikking stellen;

 

Indien u haar persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van uw:

•partner;

•gezinsleden;

 

dan garandeert u aan Katja COENEN dat u:

•deze persoonsgegevens rechtmatig heeft verkregen van de derde en rechtmatig heeft verstrekt aan Katja COENEN;

•Katja COENEN persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn;

•deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.

 

 

3.Waarom verwerkt Katja COENEN de persoonsgegevens (doeleinden)?

 

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

3.1.Uitvoeren van de overeenkomst

•Het correct uitvoeren van de overeenkomst;

•Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;

•Klantenservice: zodat zij u snel kan helpen ingeval van vragen en/of problemen;

•Het uitvoeren van kredietcontroles uit te voeren en het onderzoeken, voorkomen en tegengaan van fraude;

 

3.2.Noodzakelijk voor het functioneren van de onderneming

 

•Het verbeteren van haar dienstverlening;

•Het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van haar diensten;

•Het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering;

 

3.3.Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

•Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);

 

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met Katja COENEN te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat zij u niet de gewenste diensten en/of producten kan leveren.

 

 

4.Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

 

De verwerking van de gewone persoonsgegevens onder punt 3.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

 

De verwerking van de bijzonder gevoelige persoonsgegevens onder punt 3.1 is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.2 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van haar onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen). De belangen werden onder punt 3.2 verder uiteengezet.

 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op de onderneming.

 

 

5.Met wie deelt Katja COENEN de persoonsgegevens?

 

Aan derde partijen verstrekt zij geen persoonsgegevens, tenzij deze partijen contractueel verbonden zijn met Katja COENEN of in opdracht of onderaanneming van Katja COENEN handelen.

 

Uiteraard heeft Katja COENEN met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Ook verstrekt zij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

 

In de wettelijk bepaalde gevallen, is Katja COENEN wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

 

 

6.Hoe lang bewaart Katja COENEN de persoonsgegevens?

 

Katja COENEN bewaart de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.

 

Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

 

 

7.Welke rechten hebt u?

7.1.Recht van inzage, rectificatie of wissing

7.1.1.Inzage

 

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien u dit verzoekt, bezorgt Katja COENEN u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

 

7.1.2.Rectificatie

 

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

 

7.1.3.Wissing

 

U heeft het recht om Katja COENEN te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting.

 

Zij verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is. Zo zal Katja COENEN uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

7.2.Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft

 

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 19, lid 1 bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden.

 

7.3.Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan Katja COENEN op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

 

7.4.Recht om toestemming in te trekken

 

U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken.

 

Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet

 

7.5.Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

 

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van Katja COENEN, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 

7.6.Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

 

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan u dit door in de e-mails de “opt-out” aan te duiden, waarna u van haar geen direct marketing e-mails meer ontvangt.

Er worden door Katja COENEN geen e-mails voor direct marketing doeleinden verstuurd.

 

Uiteraard is het wel mogelijk dat zij u desgevallend nog contacteert i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

 

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

 

 

8.Cookies

 

Katja COENEN gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en haar toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…). Deze gegevens helpen haar om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

 

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in haar cookieverklaring.

 

 

Contact

Neem nu contact met uw diëtiste in Paal-Beringen.

 

Proteïne Shakes

Snel en verantwoord afslanken met een erkende dIëtiste, bekijk de lekkerste smaken proteïneshakes.

Opleidingen

Diëtiste Katja verzorgt opleidingen voor professionals, ontdek het aanbod gezondheids workshops bij diëtiste Katja!

Afslanken

Ontdek nu hoe u kan afslanken zonder honger,

Tijdelijk voordelige voorwaarden afslanken.

Proteïneshakes
Proteïneshakes
Proteïneshakes